Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na recenzję serialu o Eugeniuszu BODO”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs na recenzję serialu o Eugeniuszu Bodo” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2.Organizatorem Konkursu jest Monika Zakrzewska (osoba prywatna) , zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 14 marca do 11 kwietnia  2014 roku (Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu).

Ogłoszenie wyników dn. 14 kwietnia 2016r.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres mota@op.pl w wyznaczonym terminie trwania Konkursu.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie bloga : www.cosiedziwisz.blog.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1

c) nadesłanie pracy w formacie Word lub PDF do ilości 4000 znaków.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Nagrody będą przyznawane za najbardziej kreatywne i interesujące Prace, które wybierze komisja powołana przez Organizatora.

2. Jury będzie składać się z 2 osób :

Monika Zakrzewska

Elżbieta Wiśniewska

3. Komisja wybierze trzy spośród wszystkich nadesłanych prac na adres email: mota@op.pl

4. Nagrodami w konkursie są: trzy książki „Bodo wśród gwiazd” Anny Mieszkowskiej, publikacja recenzji na blogu www.cosiedziwisz.blog.pl

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 (trzech) dni od zakończenia konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie Monika Zakrzewska

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej,numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego Pracy. Umieszczenie jej w formie wpisu blogowego i promocji. Równocześnie wyraża także zgodę na widnienie przy wykorzystaniu Pracy jego imienia i nazwiska.

$. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego nazwiska podczas oglaszania nagrody na blogu oraz na portalu fanpegu Facebook.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.cosiedziwisz.blog.pl

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.